Sosial bærekraft

Sosial bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

Menneskerettighetene

Den sosiale dimensjonen tar utgangspunkt i menneskerettighetene og sier noe om hvordan mennesker har det i et samfunn; om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet rundt seg. Vi må jobbe for at alle mennesker har like muligheter til å leve stabile og helsefremmende liv, til å få utdanning og arbeid og leve uten å bli diskriminert.

Aktuelle bærekraftsmål

  • Utrydde fattigdom (#1)
  • Utrydde sult (#2)
  • God helse og livskvalitet (#3)
  • God utdanning (#4)
  • Likestilling mellom kjønnene (#5)
  • Ren energi for alle (#7)
  • Bærekraftige byer og samfunn (#11)
  • Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner (#16)

Utrydde fattigdom (#1)

Å utrydde fattigdom er viktig for å nå alle FNs bærekraftsmål. Norge er en velferdsstat, og flertallet har høy levestandard og gode levekår. Det er lite absolutt fattigdom her i landet, men det har vært en økende inntektsulikhet de siste årene.

Relevante nettsider

Arbeidsliv -> Inntekt

Folkehelseoversikt-> Oppvekst- og levekårsforhold

Utrydde sult (#2)

Tilgang til nok mat er en menneskerettighet. Selv om det produseres nok mat til alle, sulter mange mennesker i verden. I Norge er tilgangen til trygg og næringsrik mat god hele året. Samtidig øker andelen med overvekt og fedme, og matproduksjonen trues av klimaendringene.

God helse og livskvalitet (#3)

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og bidra i samfunnet. God helse og livskvalitet handler om både psykisk og fysisk helse, og henger sammen med trygge oppvekstsvilkår, helsefremmende nærmiljø og gode forhold i arbeidslivet. I tillegg påvirkes helse av kosthold, fysisk aktivitet og bruk av rusmidler.

God utdanning (#4)

God utdanning er viktig både for den enkeltes muligheter til et godt liv, delta i arbeidslivet og ha inntekt å leve av, og for samfunnets behov for kompetanse. Inkludering av ungdom som står i fare for å ikke gjennomføre videregående utdanning vil ha stor betydning for levekårene i regionen.

Likestilling mellom kjønnene (#5)

Likestilling innebærer rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet, og er avgjørende for utvikling av mennesker og samfunnet. Kvinner og menn skal kunne delta i samfunnet på like vilkår, med like muligheter og like rettigheter. 

Ren energi for alle (#7)

Tilgang til energi er en viktig forutsetning for sosial og økonomisk utvikling. 

Det produseres svært mye vannkraft i Agder. Det gir grunnlag for kraftkrevende industri, eksport og en høy andel ren fornybar kraft i vårt energiforbruk.

Bærekraftige byer og samfunn (#11)

By- og tettstedsutvikling handler om å legge til rette for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. Mange byer verden rundt vokser raskere enn antall arbeidsplasser og boliger, mens mange distrikter opplever befolkningsstagnasjon eller -nedgang.

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner (#16)

Fred, rettferdighet, medvirkning og velfungerende institusjoner er grunnleggende for bærekraftig utvikling. Norge er et fredelig samfunn med høy grad av tillit til offentlige myndigheter, med et sterkt forankret demokrati, en velutviklet rettstat og respekt for menneskerettigheter. 

Relevante nettsider

Helse -> Livskvalitet