Næringsliv

Agder har et arbeids- og næringsliv som er mindre variert, og mer industritungt, enn mange andre regioner i Norge. Ca. 60% av alle jobber er i privat sektor, og her er varehandel og bygg og anlegg de største næringene.

Industrinæringene står sterkt

Et særtrekk ved Agder er at industrinæringer som prosess- og mekanisk industri og leverandør-industri for olje- og gassvirksomhet står særlig sterkt, og Agder har sterke klynger og nettverk innen disse sektorene. 

Lav sysselsetting

En hovedutfordring for Agder er at en for lav andel av befolkningen er sysselsatt. Dette gjelder så godt som alle kjønn, aldre, utdanningsnivå og landbakgrunn. 

Verdiskaping

Den samlede verdiskapingen i Agder var i 2021 beregnet å ha en verdi på 141 milliarder kroner.  Det utgjør 4 prosent av den samlede verdiskapingen i landet. Hvis vi ser på perioden fra 2010-2021, så har verdiskapingen økt med 52 prosent i Agder. Dette er lavere enn veksten for landet som samlet var på 68 prosent i samme periode. Største bidragsyterne i verdiskapingen i regionen, målt i kroner, er industrien, helse- og omsorgstjenester og varehandel.