Energi og klima

Gjennom Regionplan Agder 2030 har Agder satt klima høyt på agendaen, utslippene skal reduseres med 45 % innen 2030. Det er i handlingsprogrammet til regionplanen listet opp en rekke konkrete tiltak som skal bidra til utslippsreduksjonen. Klimaveikart Agder og Electric Region Agder er også sentrale i arbeidet med å stake ut kursen for hvordan Agder skal bidra til å utvikle lavutslippssamfunnet. 

Lykkes vi med å redusere klimagassutslippene i egen region gjør vi vår del av klimadugnaden. Dersom vi samtidig utvikler kompetanse og teknologi som lavutslippssamfunnet etterspør vil vi også kunne bidra internasjonalt samt øke sysselsetting og verdiskapning lokalt. 

Referansebaner

I Excel dokument er det beregnet referansebaner for inklusive og eksklusive kvotepliktige utslipp. 

Du kan velge alle kommuner i Agder. Diagrammet inkluderer historiske utslipp fra 2009-2022, og referansebaner fram til 2030.

Excel dokument med referansebaner (XLSX, 103 kB)

Illustrasjon - Klikk for stort bilde