Miljømessig bærekraft

Miljømessig bærekraft handler om å drive samfunnsutvikling innenfor planetens tålegrenser. Hensynet til klimaet og naturen skal være førende for alt vi gjør.

Økende klimagassutslipp

Vårt livsgrunnlag er helt avhengig av klima, natur og miljø. Økende klimagassutslipp varmer opp havet og lufta, ødelegger økosystemer og bidrar til at arter utryddes. Dette gjør oss sårbare for naturkatastrofer, setter mange menneskers levebrød i fare og kan gi grobunn for konflikter.

Aktuelle bærekraftsmål

  • Rent vann og gode sanitærforhold (#6)
  • Stoppe klimaendringene (#13)
  • Livet under vann (#14)
  • Livet på land (#15)

Rent vann og gode sanitærforhold (#6)

Å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold er en forutsetning for liv, helse og samfunnsfunksjoner og henger sammen med flere andre bærekraftmål.

Relevante nettsider

Areal og natur -> Vann

Stoppe klimaendringene (#13)

I Agder er målet å redusere klimagassutslippene med 45 prosent innen 2030 og å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi må vekk fra fossilt drivstoff i transportsektoren, og samarbeide med industrien og skipsfarten om utslippsreduksjoner.

Livet under vann (#14)

Livet i havet driver de globale systemene som gjør at menneskene kan leve på jorda. Over halvparten av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. 

Bærekraftig bruk av kystressursene innebærer å beskytte livet i havet og langs kysten. Utslipp fra industri, ukontrollert avrenning, utslipp og introduserte arter er eksempler som påvirker kystvannene negativt. God vannkvalitet i kystvannene i Agder er viktig både for befolkning og næringsliv. ​

Livet på land (#15)

Agder er det fylket i landet med flest treslag og har et høyt biologisk mangfold. Halvparten av Norges landlevende arter er representert i Agder. Nær 600 av disse er vurdert som truet. 

Bærekraftig arealforvaltning er et svært viktig miljøtiltak for Agder. Og siden natur lagrer masse CO2 er det også et godt klimatiltak.