Utdanningsnivå

Det er klare sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Arbeidslivet i Agder har er stort kompetansebehov.

Det er klare sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Arbeidslivet i Agder har er stort kompetansebehov. Høyere yrkesfaglig utdanning – fagskoleutdanning – bygger på en yrkesfagutdannelse som fagarbeider eller realkompetanse innenfor et fagområder.

Høyere utdanning blir stadig viktigere for å få innpass i arbeidslivet, og det er viktig for inntekt og karrieremuligheter. 

For begge kjønn har det vært en jevn økning i andelen med høyere utdanning de seneste årene, til tross for at utdanningsnivået i Agder tradisjonelt er noe lavere enn landssnittet. Som i landet ellers, så blir det stadig flere kvinner enn menn med kort høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå.

Sosial bakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå har stor betydning for hvem som velger å studere og hvordan det går med studiene.

I rapporten nedenfor kan du se utdanningsnivå for alle kommuner i Agder, og sammenligne med fylket og landet. Det er egne fremstillinger på de neste sidene i rapporten som viser utdanningsnivå fordelt på kjønn, og tidsserie for enkeltkommuner (fylke og landet).