Utdanning og kompetanse

Alle data og resultater er hentet fra åpne kilder, men fremstilt slik at de skal være lettere tilgjengelig for allmenheten. Merk at dataene om en kommune eller skole ikke må sees isolert, men i sammenheng med annen informasjon. Kommunene er svært ulike i befolkningsstørrelse. Mindre kommuner, med få elever, kan ha betydelig forskjeller i resultatene fra et år til et annet. 

Utdanning er nøkkelen til arbeidsmarkedet, og påvirker deltakelse i arbeidslivet, økonomisk situasjon og helsetilstand. Norge har et høyt utdanningsnivå sammenliknet med de fleste andre land. Alle barn i Norge har plikt til 10-årig grunnskole, og nesten alle går direkte til videregående opplæring. 

Utdanning er en forutsetning for utvikling, og gjør hver enkelt av oss i stand til å bidra til et bærekraftig samfunn. God utdanning handler om å sikre best mulige forutsetninger, for flest mulig, med tanke på overgang fra opplæring og utdanning til arbeidsmarkedet.   

Kompetanse utvikles kontinuerlig. Arbeidslivet har behov for hele tiden å være oppdatert og utvikle egen kompetanse.  

Høyere utdanning, både yrkesfag og akademisk, skal bidra til å utvikle og gjennomføre den kompetansen arbeidslivet har behov for. 

Kunnskapsdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med å sikre god utdanning i Norge, mens Utdanningsdirektoratet har ansvar for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et samlet ansvar for høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler) og kompetansepolitikk. 

Kunnskapsdepartementets nettsider, Forside (udir.no) 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no)

Regionale kompetanseindikatorer