Videregående opplæring

Nesten alle ungdommer starter i videregående opplæring. Disse skal fullføre opplæringen og kvalifisere seg for arbeidslivet eller videre studier. Mange voksne starter også i videregående opplæring. Her er et godt datamateriale mangelvare. 

Antall elever VGO

Rapport viser oversikt over antall elever i skolen fordelt på trinn, utdanningstype, utdanningsprogram, programområder (Vg2 og Vg3), skoler og fylke. Flervalg på skoler gir mulighet for inndeling i skoleregioner. 

 

Fullføring videregående opplæring

Fullført og bestått videregående opplæring er en av de viktigste forutsetningene for å delta i arbeids- og samfunnslivet og for å unngå utenforskap både i dagens og i fremtidens samfunn. Utdanning og kvalifisering er også en viktig faktor for integrering. 

Fullføringsgraden i videregående opplæring har vært jevnt økende de siste årene. Studieforberedende utdanningsprogram har betydelig høyere fullføringsgrad enn yrkesfag. Fullføringsgraden i Agder er over nasjonalt snitt. 

Du kan lese mer om gjennomføring videregående opplæring: Videregåendeelever fullfører tidligere – SSB

 

I Agder har norskfødte med innvandrerforeldre en høyere fullføringsgrad enn den øvrige befolkningen, mens førstegenerasjons innvandrere har en betydelig lavere fullføringsgrad.

Se tilstandsrapport for videregående opplæring for mer informasjon: Tilstandsrapport

Kilde: SSB, tabell 12971.

Rapporten nedenfor viser fullføring for elever med bostedsadresse i Agder.

 

 

Ungdommenes utdanningsvalg

Arbeidslivet har stort behov for fagarbeidere. Rapporten beskriver omfanget av elever under 25 år som går på Vg1 på hhv studieforberedende fag og yrkesfag. Tallene inneholder elever som har gjort omvalg. Agder har en høyere andel elever på yrkesfag enn på studieforberedende enn nasjonalt snitt. 

 

Jenter og gutter tar ulike utdanningsvalg. Kjønnsforskjeller i utdanningssystemet gjenspeiler i stor grad kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet. Flere jenter enn gutter velger studieforberedende program på videregående, mens flest gutter velger yrkesfag. Det har vært en betydelig vekst i antall jenter i Agder som starter på bygg- og anleggsteknikk på Vg1. 

 

Læringsmiljø

Det nasjonale ambisjonsnivået for læringsmiljø er høyt. Opplæringsloven § 9 A-2 slår fast at "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring". Et godt skolemiljø er viktig for elevenes læring. I elevundersøkelsen får elevene si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.  

Elevundersøkelsen er obligatorisk på Vg1 hver høst. Læringsmiljøindeksene har skala 1 til 5. 

 

Skoleresultater kan være prikket av personvernhensyn. Resultatene i Agder er på landssnittet for alle indeksene. 

Resultatene er hentet fra Utdanningsdirektoratet statistikkportal. Du kan lese mer om elevundersøkelsen her: Høy trivsel og godt læringsmiljø, men flere forteller om mobbing og lav motivasjon (Udir.no)

 

 

Overgang fra Vg2 yrkesfag

Det største frafallet i videregående opplæring skjer etter Vg2 yrkesfag. Indeksen måler hvor elevene blir av påfølgende skoleår. 

 

Agder er i toppsjiktet nasjonalt i å få elevene videre til neste nivå i opplæringen. Det er likevel for mange elever som faller fra opplæringen etter Vg2 yrkesfag også i Agder. 

 

Fag- og yrkesopplæring

Arbeidslivet har behov for fagarbeidere. Lærlinger er en viktig arbeidskraftressurs og rekrutteringsarena for mange bedrifter. Søkere må få lærekontrakt og de må komme ut med fag-/svennebrev eller kompetansebevis. Mange tar fagbrevet gjennom fagbrev på jobb eller som praksiskandidat. 

 

Antall nye lærlinger i Agder har økt kraftig de to siste årene, og Agder var i 2022 best i landet på andel som fikk lærekontrakt. Et rekordhøyt antall personer fikk fag- eller svennebrev i 2022. 

Du kan lese mer om resultater innenfor fag- og yrkesopplæringen her: Historisk høgt antal lærekontraktar (udir.no)

Antall nye lærlinger

Rapporten viser antall nye kontrakter fordelt på utdanningsprogram og lærefag.

Merk at noen lærefag har byttet utdanningsprogram i forbindelse med innføring av nye læreplaner, gjeldende fra 2022 i fag- og yrkesopplæringen.

F.eks har frisørfag byttet fra design og håndverk til frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

 

Andel søkere som har fått lærekontrakt

Rapporten beskriver andelen søkere til læreplass, og som har fått lære- eller opplæringskontrakt. Omfang av Vg3 fagopplæring i skole vises også.

 

Fag- og svennebrev

Rapporten beskriver antall personer i Agder som har fått fag-/ svennebrev.

 

Sysselsetting av fagutdannede

Statistikken tar utgangspunkt i to og to kull nyutdannede fagarbeidere som slås sammen, og viser om de er i arbeid, i utdanning eller utenfor arbeid og utdanning per november samme år som de har oppnådd sluttkompetanse. Merk at kategorien skiller ikke mellom heltids- og deltidsarbeid og tar ikke hensyn til om arbeidet er relevant for den enkelte fagutdannede.

 

Agder er rett under landssnittet på andel fagutdannede i arbeid, litt færre i Agder er i videre utdanning, mens en noe høyere andel fagutdannede i Agder er utenfor arbeid og utdanning.

Ungdom i oppfølgingstjenesten (OT)

OT er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp og veilede ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i arbeid eller opplæring. OT skal sørge for at alle får tilbud om en aktivitet; opplæring, arbeid, en kombinasjon av disse eller andre kompetansefremmende tiltak. Tilmeldingskode viser hvorfor ungdommene er tilmeldt OT, mens statuskode viser ungdommens hovedaktivitet på rapporteringstidspunktet. 

 

Rapporten viser status per 15. juni hvert år. 

Du kan lese mer om Utdanningsdirektoratets analyse av OT-tallene: 6 000 færre ungdommar i oppfølgingstenesta enn for 10 år sidan (udir.no) 

 

Ungdom uten og utenfor vgo

Rapporten viser ungdom som verken befinner seg i videregående opplæring eller har fullført og bestått videregående opplæring. Rapporten viser også hvorvidt disse ungdommene er i arbeid eller ikke.

Over 4500 ungdommer i alderen 16-25 år i Agder er uten eller utenfor videregående opplæring, av disse er ca. 2000 personer i arbeid.

 

Andelen i Agder er helt lik landssnittet. I Agder er imidlertid en større andel av disse utenfor arbeid enn nasjonalt snitt. Flere gutter enn jenter er uten og utenfor videregående opplæring i Agder.

Det har vært en positiv utvikling i perioden 2020-2022, og gruppen er redusert med ca. 400 personer. Den største andelen av disse er gutter.