Sysselsetting

Høy sysselsetting er avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Agder har lavere andel sysselsatte enn landet som helhet. Dette gjelder så godt som alle kjønn, aldre, utdanningsnivå og landbakgrunn. Men det er store variasjoner mellom kommunene. Lavest sysselsettingsandel helt øst i Agder, og høyest andel i de aller minst sentrale kommunene. 

Sysselsetting

Agder hadde en sysselsettingsandel per 2023 på 73,6 prosent, mens gjennomsnittet for landet var 77,2 prosent. Blant innvandrere er det en lavere sysselsetting enn befolkningen for øvrig. Dette gjelder både blant menn og kvinner, men sysselsettingen er lavest blant innvandrerkvinnene. Nasjonalt har andelen sysselsatte innvandrere fra gruppe 2 land økt i perioden 2015-2022, fra 55 prosent i 2015 til 61 prosent i 2023. For Agder var tilsvarende andel 55 prosent i 2023, en nedgang fra 2021 og 2022.  

 

Den kvinnelige yrkesdeltakelsen har vært økende over lang tid, men samtidig er arbeidsmarkedet i Norge svært kjønnsdelt. Kvinner og menn jobber i ulike sektorer og næringer, og menn har lederyrker i større grad enn kvinner. 

 

Andel av sysselsatte som jobber deltid

Generelt jobber kvinner i Norge mer deltid enn menn, og Agder har den høyeste andelen deltidsarbeidende kvinner i landet. Imidlertid er andelen i Agder redusert fra 55 prosent i 2015 til 45 prosent i 2022. Landsgjennomsnittet har i samme periode gått ned fra 43 prosent til 35 prosent. 

 

Tall for 2022 viser at det er store regionale forskjeller, men: alle kommunene på Agder (unntatt Bykle) har vesentlig høyere deltidsandel blant kvinner enn landsgjennomsnittet. I 12 kommuner jobber flertallet av kvinnene deltid i 2022.  Dette er en stor endring fra 2015 når det var et flertall av kvinner som jobbet deltid i 24 av 25 kommuner. 

 

Lønnet jobb (Ungdata)

Når ungdom er 13 år kan de ha lett arbeid, mens de fra 15 år kan arbeide med det aller meste. 

Halvparten av ungdommene på videregående skole i Agder, som i landet samlet sett, har lønnet arbeid utenom skolen. Jenter har litt oftere enn gutter lønnet arbeid utenom skolen, og jo eldre ungdommene er, jo flere har lønnet arbeid.

 

Det er vanligst å ha lønnet 6-10 timer per uke arbeid utenom skolen er det vanligst å jobbe, og antall timer de jobber øker med alderen. 

I Ungdata blir alle elever på videregående skole spurt om hvorvidt de har lønnet jobb utenom skolen, og i så fall hvor mange timer i uka de vanligvis jobber. 

 

 

Sysselsetting fordelt på hovednæringer

Utviklingen i antall sysselsatte i fylket og den enkelte kommune sier noe om hvor attraktivt arbeidsmarked det er i regionen. Klarer fylket å tiltrekke seg nye virksomheter, og er eksisterende virksomheter vekstkraftige. 

 

 

Rapport nedenfor viser antall og andel sysselsatte fordelt på hovednæringer. På siste side i rapporten kan du se tidsserie for antall sysselsatte for valgt næring.