Mobilitet

Agder har en høy andel mennesker som bruker privatbil, og færre som reiser kollektivt og sykler i forhold til landsgjennomsnittet. Dette påvirker klimagassutslippene, og bidrar også til mer kø, støy og svevestøv, noe som særlig er en utfordring i byene. 

Undersøkelser viser at innbyggere i Agder opplever å ha god tilgang på sykkelveier, men likevel sykler egder mindre enn landssnittet. I byene på Agderkysten er det en mildere vinter enn i store deler av resten av landet, noe som tilsier at mulighetene for å få flere helårssyklister er stor.

I Kristiansandsregionen vil byvekstavtalen være viktig for å redusere biltrafikken og få flere over på mer miljøvennlige transportløsninger. I distriktene, der det går lite kollektivtransport, må det videreutvikles løsninger som gir god mobilitet.