Befolkning

Per 1. januar 2024 hadde Agder 319 850 innbyggere. Agder er Norges syvende største fylke, og har siden 2010 vært blant de raskest voksende regionene i Norge. Høy innvandring er hovedgrunnen til dette, men fylket har også en noe yngre befolkning og litt høyere fødselstall enn landsgjennomsnittet.  

Befolkningsutviklingen, eller mer bestemt endringen i folketallet, beror på forholdet mellom fødte og døde, og på flytting til og fra Agder. Differansen mellom antallet som blir født og antallet som dør kalles fødselsoverskudd, mens differansen mellom inn- og utflytting gir netto tilflytting. Summen av disse to faktorene utgjør folkeveksten.

Utenlands innvandring er den desidert største kilden til befolkningsvekst i Norge og Agder. Fra begynnelsen av 2000-tallet og frem til i dag skyldes langt over halvparten av folkeveksten utenlandsk innvandring.  

Arbeidsinnvandring har dominert begynnelsen av perioden, mens mennesker på flukt har utgjort en økende andel utover i perioden, og i særdeleshet etter at Russland angrep Ukraina.

Hvordan innvandringsbildet vil utvikle seg framover er vanskelig å spå, og hendelser ellers i verden vil naturlig nok fortsette å påvirke dette. Arbeidsinnvandringen synes å ha hatt en fallende trend, men i 2022 førte flyktningsituasjonen i Europa på grunn av krigen i Ukraina til en så stor økning i innvandringen at Norge og Agder opplevde den sterkeste befolkningsveksten i løpet av ett år noensinne.  Dette har vedvart inn i 2023.

Åpne i fullskjermsvisning