Høyere akademisk utdanning

Et universitet har mange regionale ringvirkninger. For det første handler det om rent økonomiske ved at eksempelvis studenter, ansatte og besøkende kjøper varer og tjenester i regionen som gir sysselsetting i mange bransjer. For det andre mobiliserer et universitet til høyere utdanning blant regionens innbyggere.

Nærhet til en høyere utdanningsinstitusjon gjør at flere velger å ta høyere utdanning (Arbo Peter 2011, Universitetets regionale betydning). I likhet med de fleste høyere utdanningsinstitusjonene, så henter Universitetet i Agder de fleste av sine studenter fra egen landsdel - kandidatundersøkelsen

Universitetet har en påvirkning på de regionale arbeidsmarkedene ved at kompetansetilgangen blir styrket. Dette skjer fordi mange en tendens til å bli igjen i den regionen etter endt utdanning, særlig hvis de selv kommer fra den samme regionen. Videre har universiteter en effekt på regionen ved at det tiltrekker seg nye etableringer, særlig av forskningsrelatert virksomhet.

Et universitet har også en nettverkseffekt ved at det etableres kontakter og utveksles informasjon på tvers av både kommune- og landegrenser. Andre regionale effekter av universitetet er eksempelvis den kulturelle, ved at institusjonen preger bysamfunnet det er en del av. Samtidig kan universitetet fungere som et regionalt talerør og en politisk premissgiver ved at ansatte hyres inn som eksperter og til utrednings- og komitearbeid på nasjonalt nivå (Arbo Peter 2011, Universitetets regionale betydning). 

Agder har i nasjonal sammenheng en lav andel med høyere utdanning. I den sammenheng må studiepoengproduksjonen, og dermed også antall studenter, øke.