Kompetansebehov

Endringer i samfunnet og arbeidslivet skjer raskt. Fremtidige satsinger må bygge på samfunnstrender og kunnskap om dagens og morgendagens arbeidsliv. Denne siden er delt i to; først fem indikatorer om kompetanse i videregående opplæring. Deretter ulike rapporter og analyser om arbeidsmarkedets kompetansebehov. 

Regional kompetansepolitikk

Fylkeskommunene er tillagt ansvaret for en regional kompetansepolitikk. Et velutviklet system for utvikling og bruk av regionalt kunnskapsgrunnlag er helt avgjørende for en treffsikker kompetansepolitikk.

Utdanning.no har utarbeidet en pilot – dimensjonering.no - som viser oversikt over det videregående opplæringstilbudet; søkere, elever, lærlinger og arbeidsmarkedet i et fylke, og som kan benyttes i dimensjoneringsarbeid i videregående opplæring. 

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har utarbeidet egne nettsider med regionale kompetanseindikatorer.  

Indikatorene er fordelt på fem tema: arbeidsstyrken,  arbeidsmarked, formell kompetanse, etter- og videreutdanning, tilknytning til arbeidslivet.

 Lenke til forside: Regionale kompetanseindikatorer

Antall elever VGO

Rapport viser oversikt over antall elever i skolen fordelt på trinn, utdanningsprogram, programområder (Vg2 og Vg3), skoler og fylker. Flervalg på skoler gir mulighet for inndeling i skoleregioner. 

 

Fag- og yrkesopplæring

Arbeidslivet har behov for fagarbeidere. Lærlinger er en viktig arbeidskraftressurs og rekrutteringsarena for mange bedrifter. Søkere må få lærekontrakt og de må komme ut med fag-/svennebrev eller kompetansebevis. Mange tar fagbrevet gjennom fagbrev på jobb eller som praksiskandidat. 

 

Antall nye lærlinger i Agder har økt kraftig de to siste årene. Et rekordhøyt antall personer fikk fag- eller svennebrev i 2022. 

Du kan lese mer om resultater innenfor fag- og yrkesopplæringen her: Historisk høgt antal lærekontraktar (udir.no)

 

Løpende lærekontrakter

Rapporten viser antall løpende kontrakter fordelt på utdanningsprogram og lærefag. 

Merk at noen lærefag har byttet utdanningsprogram i forbindelse med innføring av nye læreplaner, gjeldende fra 2022 i fag- og yrkesopplæringen.

F.eks har frisørfag byttet fra design og håndverk til frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

 

Antall nye lærlinger

Rapporten viser antall nye kontrakter fordelt på utdanningsprogram og lærefag.

Merk at noen lærefag har byttet utdanningsprogram i forbindelse med innføring av nye læreplaner, gjeldende fra 2022 i fag- og yrkesopplæringen.

F.eks har frisørfag byttet fra design og håndverk til frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

 

Antall nye lærlinger - regioner

Denne rapporten er en test. Rapporten viser antall nye lærekontrakter med ungdomsrett på utdanningsprogram og lærefag, og fordelt på politiske regioner i Agder. 

 

Regionstilknytning er basert på den enkelte bedrifts kommunetilhørighet. Tallene er interne data. Merk at på fylkesnivå vil tallene avvike noe fra rapporten over, da det er litt ulike telletidspunkt. 

 

Fag- og svennebrev

Rapporten viser antall personer som har oppnådd fag- eller svennebrev fordelt på utdanningsprogram og programområder.

 

Drivere for kompetanse

Beskrivelse av drivere for kompetanse er førende for arbeidet med kompetanseindikatorer. Fire forhold trekkes frem som de viktigste drivere som utløser behov for omstilling og ny kompetanse: 

 • digitalisering/teknologisk utvikling 
 • «det grønne skiftet» 
 • demografi 
 • en usikker internasjonal økonomi og konjunktur utvikling 

Utfordringer og muligheter

Med utgangspunkt i de sentrale driverne og utfordringene dette gir for kompetansepolitikken peker det seg ut fem tema for å belyse status for kompetanseutfordringer og muligheter: ​​​​​​

 • Arbeidsstyrken 
 • Arbeidsmarked 
 • Tilgang på formell kompetanse 
 • Behov for etter- og videreutdanning 
 • Svak tilknytning til arbeidslivet 

 

Regionale kompetanseindikatorer

Et velutviklet system for utvikling og bruk av regionalt kunnskapsgrunnlag er helt avgjørende for en treffsikker kompetansepolitikk. Fylkeskommunenes nettverk for regional kompetansepolitikk tok initiativ til å opprette en arbeidsgruppe for å styrke fylkenes kunnskapsgrunnlagsarbeid. Arbeidet er forankret i KS kollegiene og støttes økonomisk av Kommunal og distrikts-departementet (KDD).

Arbeidsgruppes mandat var å foreslå et sett med noen utvalgte indikatorer som alle fylkeskommunene kan anvende for å beskrive tilstanden i det enkelte fylke og som kan gi en samlet oversikt. Indikatorene skal dekke nasjonale og regionale behov. 

Arbeidet skal også avklare behov for koordinering mellom fylkeskommunene og sentrale myndigheter.

 

Arbeidsgruppen fremmet forslag om indikatorer for Fylkeskommunekollegiet i august 2022, og det ble vedtatt av kollegiet en anbefaling at alle fylkeskommunene skal anvende indikatorsettet. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har utarbeidet en interaktiv løsning for fremstilling av indikatorsettet som er inkludert i rapporten. 

Indikatorene er fordelt på fem tema: arbeidsstyrken,  arbeidsmarked, formell kompetanse, etter- og videreutdanning, tilknytning til arbeidslivet.

Regionale kompetanseindikatorer

Rapport med kompetanseindikatorer

 

Bedriftsundersøkelsen fra NAV

NAVs bedriftsundersøkelse ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene. På bakgrunn av disse svarene  estimeres en mangel på arbeidskraft for landet som helhet, for ulike regioner, samt enkeltnæringer og for ulike yrker. 

Bedriftsundersøkelsen - Norge

Bedriftsundersøkelsen - Agder

Hovedfunn, Agder, 2024

 • Bedriftene melder om behov for 2 085 nye ansatte. (780 færre enn i fjor)
 • 16 prosent av bedriftene forventer flere ansatte i løpet av året.
 • 11 prosent av bedriftene forventer nedgang i bemanningen i løpet av året.
 • 16 prosent med flere ansatte minus 11 prosent med færre ansatte gir en nettoforventning på 5 prosent bedrifter som forventer flere ansatte om ett år

Resultater fra bedriftsundersøkelsen - 2024

 

Kompetansebarometer NHO

Rapportene presenterer resultater fra NHOs kompetansebarometer. Dette er en kartlegging av kompetansebehovene i NHOs medlemsbedrifter, og har blitt gjennomført årlig siden 2014. Rapportene viser NHO-bedriftenes kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivåer, typer yrkesfag, fagskoleretninger og behovet for ingeniører.

Hensikten er å ta pulsen på NHOs medlemsbedrifters behov for ulike kompetanser, samt å undersøke trender og utviklinger – snarere enn å lage framskrivninger av utdanningsbehov og yrke.

Kompetansebarometer NHO 2022

Kompetansebarometer NHO 2021

 

KS arbeidsgivermonitor

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

 

Kompetansebehovsutvalget

Kompetansebehovsutvalget (KBU) består av 18 ressurspersoner og ledes av Steinar Holden, Universitetet i Oslo. Formålet er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov både nasjonalt og regionalt.

Kompetansebehovsutvalget er organisert som en del av Kompetanse Norge, som er et direktorat under Kunnskapsdepartementet.

Fremtidig kompetansebehov

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir) har laget rapport høsten 2022 som er en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet av Kompetansebehovsutvalget i 2018 - NOU 2018:2. Fremtidige kompetansebehov I - Kunnskapsgrunnlaget.  Dette er på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 

Rapporten fra hkdir beskriver situasjonen på arbeidsmarkedet fra og med starten av pandemien i 2020 og til og med høsten 2022. Temaet for rapporten er kompetanse og ferdigheter, læring i arbeidslivet, kompetansebehov på kort og lang sikt og utenforskap og mistilpasning.

Fremtidige kompetansebehov - et oppdatert kunnskapsgrunnlag

 

Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Målet med meldingen er å bidra til høy sysselsetting og til å dekke de viktigste kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet. Meldingen peker på de viktigste kompetansebehovene framover og redegjør for regjeringens tiltak.

Meld. St. 14 (2022-2023) - Utsyn over kompetansebehovet i Norge

 

Kompetansebehov i batteriindustrien

Våren 2021 satte Norsk Industri i gang et prosjekt som skulle kartlegge og analysere kompetansebehov forbundet med en storskala satsing på batteriindustri i Norge. Norsk Industri har ledet arbeidet, i samarbeid med LO og Prosess21.

Nettside hos Norsk Industri