Boforhold

Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal være hovedsatsingsområder. Et av dem er Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter. Delmål frem mot 2030 er blant annet; 

  • å utvikle byer, tettsteder og bygdesentre kompakt og med kvalitet, inkluderende bomiljøer og møteplasser. 
  • at flere har tilgang på bolig og bomiljø tilpasset sin livssituasjon.