Folkehelseundersøkelser i Agder

I arbeidet for bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. En del opplysninger er tilgjengelig i registre, men dette vil ikke være nok til å tilfredsstille kravene til oversiktlig innhold. 

Det er derfor behov for å samle inn data fra befolkningen om selvrapportert helse, trivsel, levevaner, fysisk og sosialt miljø, sosial kontakt, rus og levekår generelt. Dette er data som er etterspurt både nasjonalt og lokalt. 

Rapport 2024

Cirka 18.500 egder svarte på Folkehelseundersøkelsen høsten 2023. Hovedinntrykket er at folk i Agder stort sett har det ganske bra, men likevel går en del resultater i ugunstig retning. Dette var tredje gang undersøkelsen ble gjennomført i Agder. 

I denne rapporten presenteres bakgrunn, metode, gjennomføring og en del utvalgte resultater. Datainnsamlingen (elektronisk) ble gjennomført av Kantar Public (nå: Verian) på vegne av Folkehelseinstituttet og Agder fylkeskommune. 

Utvalget som ble invitert til å være med var voksne fra 18 år og oppover. 

Last ned rapport hos Folkehelseinstituttet

Forside rapport folkehelseundersøkelsen i Agder 2023. Fremgangsmåte og utvalgte resultater. - Klikk for stort bilde

 

Folkehelseundersøkelsen

Rapporten under baserer seg på kommuneresultater fra Folkehelseundersøkelsene i Agder i 2019 og 2023. I rapporten vises resultater variabel for variabel for alle 25 kommuner samlet. Det er også mulig å se tidstrend for Agder og den enkelte kommune. 

I noen tilfeller er det lagt inn resultater for Agder fra pilotundersøkelse i 2015, der hvor spørsmål i undersøkelsene har vært likelydende (sammenlignbare resultater).

I denne rapporten presenteres alle resultater prosentvis, inkludert livskvalitets-indikatorene. 

 

Folkehelseinstituttet presenterer i sin rapport livskvalitets indikatorene med gjennomsnittstall der det er benyttet en svarskala som går fra 0 til 10.  Ved omgjorte resultater fra gjennomsnitt til prosent har en todelt opprinnelig svarskala til 0-5 og 6-10. Eksempelvis er andelen som med høyt skår på tilfredshet med livet, beregnet ut i fra verdier fra 6 til 10. Og motsatt er andelen ensomme beregnet ut fra verder fra 0 til 5.

Det oppfordres til å bruke tallene i rapporten med forsiktighet, særlig i små kommuner.  

 

Folkehelseundersøkelsen 2023

Rapport nedenfor viser resultater fra undersøkelsen i 2023 fordelt på bakgrunnsvariablene økonomi og alder.

 

Rapport 2020

Rapporten presenterer Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019 med utvalgte resultater for blant annet psykisk helse, helserelatert atferd, sosialt miljø, nærmiljø og livskvalitet. Resultatene sammenlikner Agder med de andre fylkene som har gjennomført undersøkelsen.

I denne rapporten presenteres bakgrunn, metode og gjennomføring av Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019 samt en del utvalgte resultater. Datainnsamlingen ble gjennomført av Folkehelseinstituttet fra 23. september til 18. oktober 2019 på oppdrag fra fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Last ned rapport hos Folkehelseinstituttet

Forside rapport folkehelseundersøkelsen - Klikk for stort bilde