Inntekt

Egen inntekt gir handlingsrom i eget liv. Det er en direkte sammenheng mellom økonomiske ressurser og helse fordi privatøkonomien påvirker tilgang til helsefremmende forbruk. Majoriteten av befolkningen i Norge har en relativt høy levestandard og tilhører husholdninger med relativt god økonomi. Omfanget av fattigdom i absolutt forstand er begrenset.  

Likevel er det noen som lever med en inntekt og levestandard som ligger betydelig lavere enn den generelle levestandarden i samfunnet. Svak eller manglende tilknytning til arbeidslivet er en viktig årsak til fattigdom og lav inntekt. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd.  

Lønn

Lønnsnivået i Agder er lavere enn landet som helhet. Gjennomsnittlig månedslønn for alle som jobber i Norge var 53 150 kroner i 2022. Tilsvarende månedslønn for alle som jobber i Agder var 49 310 kroner, 3 840 kroner lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

Med unntak av Sirdal er det områdene rundt de største byene som har høyest gjennomsnittslønn. Blant deltidsansatte kvinner har de som jobber i Agder den laveste gjennomsnittlige månedslønnen i landet. 

Vedvarende lavinntekt

Det er vanlig å bruke husholdninger med lavinntekt som indikator for fattigdom. Vedvarende lavinntekt er et mål på andelen av befolkningen som lever i husholdninger hvor samlet husholdningsinntekt gjennom tre år er lavere enn 60 pst. av medianinntekten. De gruppene som er mest utsatt for lavinntekt og fattigdom er flyktninger og personer med svak eller ingen arbeidstilknytning, som derfor mottar ytelser og sosialhjelp. 

Utviklingen innad i Norge de siste tiår viser at stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Siden årtusenskiftet har andelen blitt tredoblet. Andelen øker mer i Agder en landsgjennomsnittet

 

De siste årene har tendensen flatet noe ut. Status for siste tilgjengelige periode 2019-2021 er at andel barn (0-17 år) i husholdninger med vedvarende lavinntekt er 13,5 prosent i Agder og 11,5 prosent samlet for Norge.  

Lavinntekt