Fritidstilbud

Fritidstilbud er en viktig del av barn og unges oppvekst. Deltakelse i ulike fritidsaktiviteter gir mulighet til å gjøre noe sammen med andre, være en del av et fellesskap, få nye venner, være aktive og oppleve mestring.

Mangler penger til fritidsaktiviteter

I Fritidserklæringen, som er underskrevet av regjeringen, KS og mange frivillige organisasjoner, er det mål om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale bakgrunn[1]. Til tross for at de aller fleste deltar i organiserte fritidsaktiviteter i løpet av oppveksten, ser vi at det er forskjeller i hvem som deltar og hvilke aktiviteter de deltar på etter familien sosioøkonomiske status. Det innebærer at det er en systematikk i muligheten til deltakelse i fritidsaktiviteter avhengig av foreldres inntekt og sosiale bakgrunn.

 

I Ungdata blir ungdommene bedt om å svare på spørsmål om det hender at foreldrene/foresatte mangler penger til å betale for fritidsaktiviteter de ønsker å delta i.

Omfanget av ungdom som opplever at foreldrene av og til eller ofte mangler penger til å betale for fritidsaktiviteter er likt som landet som helhet. Samtidig viser det seg at det er store variasjoner mellom kommunene i Agder på dette området.

 

Organisert fritid

Organiserte fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, identitet og mestring blant ungdom, og de aller fleste deltar i organiserte fritidsaktiviteter i løpet av oppveksten. I den nasjonale Ungdata-undersøkelsen ser man en markant nedgang i andelen som er med i organiserte fritidsaktiviteter de siste årene, og endringen er størst på ungdomstrinnet. Nedgangen startet før pandemien, men størstedelen av nedgangen skjedde i forbindelse at mange organiserte fritidsaktiviteter var stengt eller hadde redusert tilbud i løpet av koronapandemien.

Deltagelsen i de fleste typer organiserte fritidsaktiviteter endrer seg mye med alderen ved at yngre barn deltar oftere i organiserte aktiviteter på fritida sammenliknet med eldre barn og ungdom. Idrett er den aktiviteten som flest ungdommer deltar i, men mange av ungdommene faller fra organisert idrett i løpet av ungdomstiden, og med alderen er det mer vanlig at ungdom trener på egenhånd på treningsstudio e.l.

 

Det er stor variasjon mellom kommunene i Agder når det gjelder ungdoms deltakelse i organiserte aktiviteter. Dette gjelder både blant ungdom i videregående skole og ungdomstrinnet.

For å måle ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i Ungdata, så blir ungdommene bedt om å svare på spørsmål om hvor mange ganger den siste måneden de har vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i organisasjoner, klubber eller lag.

Prosentandelen som oppgir at de er med i en organisasjon, klubb, lag eller forening var i 2022 på 52 prosent (58 prosent på ungdomsskolen og 41 prosent på videregående), omtrent som i landet som helhet. Til sammenligning var den samlede prosentandelen 56 prosent i 2019. 

Det er stor variasjon mellom kommunene i Agder når det gjelder ungdoms deltakelse i organiserte aktiviteter.

 

Kulturskoler

De kommunale kulturskolene er av uvurderlig betydning for kulturaktivitetene og kulturarbeidet i hele landet, og en av hjørnesteinene i den kulturelle grunnmuren. Det utgjør også et viktig fritidstilbud for barn og unge.