Kulturminnevern

Agders lange kystlinje mot Nordsjøen har i stor grad preget landsdelens historie. Fra de første menneskene som kom til landsdelen for mer enn 10.000 år siden til i dag. De flest spor etter menneskelig aktivitet finnes derfor langs kysten og langs de sentrale dalførene. I perioder med stort befolkningspress, ble også heiene tatt i bruk.  

I dag gjøres de fleste nye registreringer av kulturminner som følge av undersøkelsesplikten ved offentlige og større private tiltak samt ved reguleringsplaner. Tilveksten av kjente kulturminner avspeiler derfor i stor grad av dagens utbyggingsaktivitet

Tap av kulturminner skal minimeres

Det er et av stortingets nasjonale mål at tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres. Det finnes ikke analyser av dette for Agder, men funn fra Riksantikvarens miljøovervåkingsprogrammmer kan overføres. Funnene indikerer at tapet av verneverdige kulturminner har sunket noe og nå er i underkant av 1%. Andelen av truede bygninger er klart høyest i spredtbygde områder. Særlig er bygningene knyttet til primærnæringene truet samtidig som sjøhus/naust er den bygningstypen vi taper mest av. Forandringer som muliggjør fortsatt bruk et viktig hinder mot forfall, og det er derfor et markant mindre forfall på SEFRAK-bygninger som er i bruk enn på de som står tomme.

Riksantikvarens miljøovervåkningsprogrammer

Kommunale innsatsområder

Kommunene har et hovedansvar for å forvalte verneverdige kulturminner. Kommunale kulturminneplaner og bruk av hensynssoner i planarbeidet er to viktige innsatsområder.

Tall fra SSB viser variasjoner mellom kommunene, jf. tabell nedenfor. Tallene for reguleringsplaner og kulturminneplaner gir likevel ikke et fullstendig bilde av den kommunale innsatsen. Det mangler bl.a. en bedre oversikt over hvilke typer av kulturminner som sikres gjennom kommunale planer og hvordan de følges opp i saksbehandlingen.  

Kulturminneplaner og reguleringsplaner 

Kulturminneplaner og reguleringsplaner
Kommuner Kulturminneplan Reguleringsplaner som omfatter vern av kulturmiljø eller kulturminner gjeldende per 31.12.22 Antall nye reguleringsplaner vedtatt i 2020-22 som omfatter vern av kulturmiljø eller kulturminner Totalt antall nye reguleringsplaner som er vedtatt i 2020-22
Arendal Vedtatt 116 9 30
Birkenes Vedtatt 3 1 8
Bygland Vedtatt 8 1 3
Bykle Vedtatt 17 2 24
Evje og Hornnes Vedtatt 9 0 5
Farsund Vedtatt 26 1 14
Flekkefjord Vedtatt 4 2 20
Froland Vedtatt 5 0 1
Gjerstad Vedtatt 2 0 0
Grimstad Igangsatt 17 2 21
Hægebostad Vedtatt 1 0 1
Iveland Vedtatt 3 0 0
Kristiansand Igangsatt 105 12 46
Kvinesdal Vedtatt 20 0 1
Lillesand Vedtatt 0 0 13
Lindesnes Vedtatt 54 5 15
Lyngdal Vedtatt 0 2 11
Risør Vedtatt 35 0 5
Sirdal Vedtatt 2 0 12
Tvedestrand Vedtatt 3 1 6
Valle Vedtatt 10 0 15
Vegårshei Igangsatt 11 0 2
Vennesla Vedtatt 11 0 11
Åmli Vedtatt 2 0 6
Åseral Vedtatt 1 0 3

Kilder: 

SSB, tabell 12691 - reguleringsplaner som omfatter vern av kulturmiljø og kulturminner

SSB, tabell 12987 - totalt antall reguleringsplaner

Virkemidler kulturmiljøforvaltningen

Kulturminner og kulturmiljø er viktige fellesgoder og samfunnsressurser som har en positiv innvirkning på ulike deler av samfunnet. Fylkeskommunen forvalter en rekke tilskuddsmidler som bidrar til at vår kulturarv blir tatt vare på. Tilskuddsordningene skal bidra til istandsetting, arbeid med tilrettelegging, formidling og å ta i bruk kulturminner til et godt og samfunnsnyttig formål – både til glede for fastboende og besøkende.

Det er et uttalt mål i kulturmiljøforvaltningen at alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø (Meld.St. 16 Nye mål i kulturmiljøpolitikken). Antallet søknader til de fylkeskommunale ordningene har økt betraktelig siden 2020 og viser at det er stort engasjement både blant frivilligheten og private. For å bevare engasjementet og stimulere til økt aktivitet blant de frivillige er det behov for at budsjettet for de fylkeskommunale tilskuddsordningene økes.

Oversikt over fredete bygninger i privat eie, SEFRAK og Norsk kulturminnefond

Oversikt over fredete bygninger i privat eie, SEFRAK og Norsk kulturminnefond
Kommuner Antall fredete bygninger i privat eie (alle typer) per 1.1.2023 Stående SEFRAK-bygg Tilskudd fra Norsk kulturminnefond 2020-22, antall søknader Tilskudd fra Norsk kulturminnefond 2020-22, søknadsbeløp Tilskudd fra Norsk kulturminnefond 2020-22, antall tilsagn Tilskudd fra Norsk kulturminnefond 2020-22, tilsagnsbeløp
Arendal 40 4 138 60         13 654 020 35 6 047 000
Birkenes 0 680 8              697 150 4 155 000
Bygland 5 725 24           2 304 250 10 607 000
Bykle 1 277 3              320 510 2 158 000
Evje og Hornnes 2 321 6              828 413 3 540 000
Farsund 15 1 788 28           4 057 496 16 2 153 000
Flekkefjord 9 1 763 34           7 611 892 18 3 382 000
Froland 2 677 13           2 142 734 8 1 167 000
Gjerstad 15 600 12           1 007 885 6 362 000
Grimstad 11 2 192 24           5 321 100 15 2 546 000
Hægebostad 0 429 2              105 000 2 105 000
Iveland 0 283 1                39 000 1 30 000
Kristiansand 27 4 043 30           7 442 698 14 2 749 000
Kvinesdal 5 930 8              898 465 4 399 000
Lillesand 14 1 278 21           3 135 848 12 938 000
Lindesnes 15 3 563 46         10 035 339 22 3 998 000
Lyngdal 1 1 722 9           2 114 054 5 779 000
Risør 7 1 463 57         10 008 013 40 5 928 000
Sirdal 0 308 1              177 000 1 177 000
Tvedestrand 18 1 835 33           4 094 076 19 1 986 000
Valle 28 1 159 12              850 000 11 795 000
Vegårshei 0 398 7           1 861 660 4 627 000
Vennesla 2 474 7           1 109 253 3 125 000
Åmli 11 730 22           4 462 065 11 1 663 000
Åseral 8 312 1              462 500 0 0
Total Agder 236 32 088 469         84 740 421 266 37 416 000

Kilde: Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase og Norsk kulturminnefond.

Fylkeskommunale tilskuddsordninger

Tilskudd mindre kulturminnetiltak
Tilskudd mindre kulturminnetiltak 2020 2021 2022 2023
Antall søknader 19 30 53 65
Antall søknader tildelt midler 10 24 45 53
Budsjett 500 1 000 1 555 2 000
Tildelte midler 262 945 2 051 2 031
Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg
Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg 2020 2021 2022 2023
Antall søknader 75 99 87 104
Antall søknader tildelt midler 62 83 76 94
Budsjett 1 000 1 500 2 000 2 000
Tildelte midler 1 660 1 837 2 308 2 267

Differansen i budsjett og tildelte midler skyldes omdisponering av inndratte midler og ubrukte midler.

Alle beløp er i 1 000 kroner.

Statlige tilskuddsordninger

Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø (Riksantikvaren)
Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø (Riksantikvaren) 2020 2021 2022 2023
Antall søknader 3 4 9 8
Antall søknader tildelt midler 3 4 9 7
Budsjett 500 1 077 1 250 1 416
Tildelte midler 500 1 077 1 250 1 416
Tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (Riksantikvaren)
Tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (Riksantikvaren) 2020 2021 2022 2023
Antall søknader - 4 5 4
Antall søknader tildelt midler - 3 3 3
Budsjett - 9 500 10 600 10 500
Tildelte midler - 9 500 10 600 10 500
Tilskudd til fartøyvern (Riksantikvaren og fylkeskommunen)
Tilskudd til fartøyvern (Riksantikvaren og fylkeskommunen) 2020 2021 2022 2023
Antall søknader 12 13 11 -
Antall søknader tildelt midler 12 13 10 -
Budsjett 1 930 3 350 3 735 3 770
Tildelte midler 1 937 3 350 3 735 3 770
Tilskudd til freda bygg i privat eie
Tilskudd til freda bygg i privat eie 2020 2021 2022 2023
Antall søknader 34 43 40 20
Antall søknader tildelt midler 33 39 32 19
Budsjett 9 000 8 250 4 900 4 750
Tildelte midler 13 835 10 657 5 678 6 811

Differansen i budsjett og tildelte midler skyldes omdisponering av inndratte midler og ubrukte midler.

Alle beløp er i 1 000 kroner.