Næringsstruktur

Agder har et arbeids- og næringsliv som er mindre variert, og mer industritungt, enn mange andre regioner i Norge.  

De største hovednæringene i Agder, målt etter andel sysselsatte, er helse- og sosialtjenester, varehandel, bygge- og anleggsvirksomhet, industri og undervisning.  To tredeler av sysselsatte jobber i privat sektor. Sammenliknet med landet for øvrig, har vi en lav andel lønnstakere særlig innen akademiske yrker, men relativt flere særlig innen salgs- og serviceyrker og håndverkeryrker. 

Agder er en sterk industriregion, og industrinæringer som prosess- og mekanisk industri og leverandørindustri for olje- og gassvirksomhet står særlig sterkt. 

Agder har sterke klynger og nettverk bl.a. innen leverandørindustri, prosessindustri, reiseliv og IKT, og fremvoksende nettverk bl.a. innen marine næringer, trebaserte næringer og digital handel. Innenfor flere av disse næringene skjer det en betydelig digitalisering, automatisering og robotisering. Dette vil få stor betydning for ressursbruk og for hvordan tjenester utføres og mottas.