Prognoser

Status i 2024 er at 16,8 prosent av befolkningen er 67+, og framskrivninger publisert av SSB i juni 2024 viser at andelen er estimert til å øke frem mot 2040 til 21,8 prosent.  Dette fører til at aldersbæreevnen, forholdstallet mellom antall personer i arbeidende alder (20-66 år) og antall pensjonister (67+), vil gå ned fra 3,6 i 2024 til 2,6 i 2040, og videre ned til 2,3 i 2050. 

Befolkningspyramidene er ikke oppdatert med nye prognoser publisert i juni 2024. 

Oppdaterte tall finner du per nå i rapport over.

  • Befolkningspyramiden er delt inn i tre aldersgrupper - 0-19, 20-66, 67+. 
  • Prognoser som er gjort for 2040 viser en stor økning i den eldste aldergruppen. 
  • Legger man til grunn at (den lave) sysselsettingsgraden vil vedvare, vil beregnet bæreevne bli enda lavere. 
  • Aldersbæreevnen er av vesentlig interesse for framtidens økonomiske bæreevne og for velferdstilbud og helse- og omsorgstjenestene.