Vann

Vannregion Agder omfatter største delen av Agder fylke og mindre deler av fylkene Vestfold og Telemark og Rogaland. Selv om vannkvaliteten i deler av vannregionen er god, så er det også store utfordringer som forsuring, krypsiv og konsekvenser av vannkraftregulering. 

Vannregion Agder

De indre delene av regionen er svært tynt befolket, og de øvre delene av vassdragene er lite påvirket av industri, tettbebyggelse og landbruk. Men det er store vannkraftreguleringer i de fleste vassdragene, som også påvirker vannføringsforholdene i de nedre delene. 

Langs kysten har vi den største befolkningstettheten, og også størst utbyggingspress med hensyn til boligutbygging, næring og infrastruktur.

 

De nederste partiene av hovedvassdragene, og spesielt de mange mindre kystvassdragene, kan til dels være sterkt påvirka av dette. 

Agder vannregion er delt opp i syv vannområder: Sira-Kvina, Lygna, Mandal – Audna, Otra, Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår.

Hovedutfordringer

Vann-Nett viser at de største utfordringene i Agder vannregion er langtransportert forurensning (sur nedbør), fulgt av vannkraft, introduserte arter og sykdommer. 

Figuren beskriver fordelingen av vannlokaliteter på de ulike klassene av økologisk tilstand. 

Oversikt over vannforekomstene i vannregion Agder. SMVF er “Sterkt modifiserte vannforekomster”. Disse vannforekomstene er så påvirket av et fysisk inngrep at miljømålet for naturlige vannforekomster ikke kan oppnås.