Plante- og dyreliv

Norsk rødliste (2021) viser at drøye 1400 arter i Agder står i fare for å dø ut. For noen av disse artene, som for eksempel strandtorn, finnes nesten hele bestanden av arten i Agder. Agder har et særskilt ansvar for å ivareta slike arter. 

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Agder er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og eller splittet opp av arealendringer. Ifølge en artikkel hos Statistisk sentralbyrå var rundt 46 prosent av Norges landareal mindre enn en kilometer unna en bilvei i 2022, mens kun 19 prosent var minst fem kilometer unna nærmeste bilvei. For arter som trenger store habitat som ikke er påvirket av trafikk, er store deler av landet ikke egnet. 

Villreinen er en arealkrevende art som nå opplever at leveområdene blir fragmentert. Leveområdene til villreinen er sterkt redusert på grunn av tidligere utbygging av veier og vannkraft. Bygging av fritidsboliger og hyttelandsbyer i randsonene til villreinens leveområder er også en trussel mot villreinen, da ferdsel i slike områder forstyrrer villreinen og reduserer leveområdets funksjonalitet. 

 

Fallvilt

Fallvilt er vilt som dør av andre årsaker enn jakt. Det kan være dyr som blir funnet ute i skogen, men det vanligste som registreres er viltpåkjørsler. Det er ikke en uttømmende liste over alt vilt som har dødd, kun de vi mennesker har funnet. Dataene ligger i Hjorteviltportalen.no, som eies av Miljødirektoratet. 

 

Data om fallvilt rapporteres via appen «Fallvilt» der fallviltpersonell med brukertilgang kan gjøre registreringer.

I Dashboardet er det mulig å filtrere på årstall, art, årsak, utfall og kommune. Åpne i fullskjermvisning