Utslipp klimagasser

I tråd med Norges oppfølging av Paris-avtalen har Agder, gjennom Regionplan Agder 2030, satt seg mål om at fylket må kutte 45 prosent av direkte klimagassutslipp innen 2030.

Rapporten under viser de direkte utslippene for Agder. Utslippene fra kvotepliktig sektor er ikke inkludert. Det er veitrafikk, sjøfart, jordbruk og annen mobil forbrenning som er de største utslippskildene på Agder.

Utslippene i kategoriene «Veitrafikk, sjøfart og annen mobil forbrenning» kommer fra bruk av bensin og diesel i ulike kjøretøy, sjøtransport og maskiner. Disse kategoriene utgjør 63 prosent av de samlede direkte utslippene på Agder. Og det er her de største utslippskuttene må tas. 

Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap viser at utslipp av klimagasser i Agder i 2022 var på 1 348 559 tonn CO2-ekvivalenter, sett bort fra kvotepliktig sektor. Agder har en utslippsreduksjon på 5,2 prosent fra referanseåret 2017 til 2022.  Vi er dermed på etterskudd i forhold til målsettingen, og dette gjør at vi fremover må ta enda større kutt over færre år for å nå målsettingene i Regionplan Agder.  

Det viktigste elementet for å nå klimamålet er å bytte ut all bruk av fossil energi i transportsektoren med elektrisitet/hydrogen. Samtidig som det må satses på fangst av karbon og lagring (CCS) i avfallsforbrenning og industri.