Bolig

Boligmassen og boligenes geografiske fordeling i Agder er i endring. Per 2023 ligger 79 prosent av Agders ca. 154 000 boenheter innenfor det SSB definerer som tettsted.  I 2012 var denne andelen 75 prosent.

Boligmassen

99 prosent av i overkant av 20 000 nye boenheter etter 2012 har kommet i tettsteder.

Selv om godt over halvparten av alle nye boenheter i Agder etter 2012 er av mer “konsentrert form”, er eneboligandelen fremdeles på 59 prosent. 

Det kan stilles spørsmål ved om det bygges tilstrekkelig med mindre boliger/leiligheter på Agder når man tar i betraktning den demografiske utviklingen og endringen i fordelingen av husholdningstyper.

Eneboliger

Mengden eneboliger som bygges har vært relativt stabil over tid, og har ligget på rundt 500 i året.  I 2023 var det en markant nedgang og antall eneboliger som ble ferdigstilt var rett under 400. 

Eneboligandelen av nye boenheter gikk vesentlig opp i 2021 og 2022, mens den ble redusert i 2023.