Utenforskap fra arbeidslivet

Som deltagelse i arbeidslivet er knyttet til velferd langs flere dimensjoner som helse, levealder og materiell levestandard, er utenforskap fra arbeidslivet knyttet til uhelse, lavere levealder og fattigdom. Agder har et stort utenforskap fra arbeidslivet. Fylket ligger klart over landsgjennomsnittet uansett ulike framstillinger av utenforskapet.  

Arbeidsmarkedsstatus

SSB publiserer statistikk i tilknytning til arbeidsstyrkestatus inkludert NEET for personer 15 år og eldre. NEET er forkortelse for “Not in Employment, Education or Training” som på norsk tilsvarer utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.  

I 2022 var 16,4 prosent av befolkningen (15-61 år) i Agder utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak, og dette utgjorde 31 278 personer. 

 

Brytes tallene ned på alder viser tallene at Agder ligger nest høyest i landet for aldersgruppen 30-61 år (19 prosent) og fjerde høyest i landet for aldersgruppen 15-29 år (10 prosent).