Tall fra NAV

NAV utbetalte 32,9 milliarder kroner i Agder i 2022, og økte med 4 prosent fra 2021. Dette skyldes i stor grad økningen av antall mottakere av pensjon og uføretrygd. Alderspensjon utgjorde 46 prosent av beløpet, mens 26 prosent av utbetalingene var til uføretrygd.    

Av de største stønadene hadde arbeidsavklaringspenger den største prosentmessige økningen med 9 prosent, etterfulgt av sykepenger med 7 prosent. Utbetalingene til dagpenger i Agder ble redusert med 54 prosent fra 2021 til 2022. Dette har sin forklaring i at arbeidsledigheten har blitt redusert etter årene med nedstengninger på grunn av pandemien. Samtidig øker utbetalingene samlet.    

Trykk her for å se hvor mye NAV utbetalte til personer i Agder

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

 

Kortvarig og langvarig fravær

Tall for april 2024 viser at 3 013 personer er helt ledige i Agder. Dette er en nedgang på 239 fra mars og 223 flere enn for et år siden. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken i Agder. I landet er 2 prosent av arbeidsstyrken heilt ledige.

 

Etterspørselen etter arbeidskraft var høy i april, med over 3000 utlyste stillinger. Så langt i år er det utlyst 13 prosent flere stillinger enn på same tid i 2023.

I rapporten nedenfor er det også utarbeidet egne tall for NAV Lister, NAV Midt-Agder og NAV Øst i Agder. Det er også tall for Region Kristiansand, Region Lister, Region Setesdal og Region Østre Agder.

 

Uføretrygd

I januar 2024 mottok 367 495 personer uføretrygd i Norge og 28 206 personer i Agder. Antallet økte med 0,5 prosent i landet og 0,9 prosent i Agder fra 2023.

Både antallet og andelen personer som mottar uføretrygd har vokst jevnt i flere år, men noen grupper øker mer enn andre. Blant annet er det mange flere kvinner enn menn som blir uføretrygdet helt, eller delvis. Over tid har vi også sett en sterkere vekst i andelen uføre under 30 år.    

Agder er blant fylkene med høyest andel uføretrygdede på 14,2 prosent, mens andelen samlet for Norge var 10,4 prosent.  Det er en tendens til utflating og en liten nedgang, da andelen i januar 2022 var 14, 3 prosent.

 

For gruppen uføre under 30 år er andelen med uføretrygd i befolkningen på 2,6 prosent, her er det også en utflating i antallet siste år.

Av alle uføre i Agder er 4 677 graderte uføre og de fleste av disse jobber i tillegg til å motta uføretrygd. Dette gir en andel på 16,6 prosent av alle uføre i Agder som ikke er 100 prosent ufør.  Andelen i Norge er på 15,3 prosent.

I løpet av 2023 har det blitt 1 933 nye uføre i Agder,  1 136 av disse var kvinner og 797 var menn.  283 av de nye uføre var under 30 år.

I 2022 var tallet på nye uføre 1 818 og i 2021 var tallet 2 126.  

 

Arbeidsavklaringspenger

I perioden 2011 til 2020 ble både antallet og andelen mottakere av arbeidsavklaringspenger i Norge redusert, mens det fra 2021 er en negativ økende tendens. 

 

Andelen i Agder har i hele perioden vært høyere enn landet og andel per januar 2024 er 5,5 prosent. Forskjellen mellom Agder og landet er størst for de under 30 år.  

 

Nedsatt arbeidsevne

I Agder har andelen personer med nedsatt arbeidsevne i lengre tid ligget klart over landsgjennomsnittet. Ser vi dette i sammenheng med den høye etterspørselen etter arbeidskraft har regionen et høyt nivå av ubrukt arbeidskraftreserve.   

 

Arbeidsledighet

Mangelen på arbeidskraft lå på rundt 2 900 personer i 2023 som næringslivet i Agder trenger, særlig stor er mangelen innen helse- og sosialtjenester og bygg- og anleggsbransjen. I 2022 var dette tallet på nesten 3 200 personer. Tallet på ledige stillinger, som er en indikator på etterspørsel etter arbeidskraft, har derimot gått noe ned siden det rekordhøye nivået våren 2022. 

Trykk her for å se mer informasjon om bedriftsundersøkelsen i Agder 2023.

Arbeidsledige omfatter personer som har registrert seg som helt ledige eller delvis ledige hos NAV. De som er helt ledige, er 100 % ledige. De som er delvis ledige, har en jobb, men ønsker å jobbe mer. 

 

Per 2. februar 2024 var 5 891 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.  Dette er 399 flere enn forrige måned og 669 flere enn for ett år siden. 

Det er til sammen 3 502 helt ledige i Agder, 2,2 prosent av arbeidsstyrken mellom 15 og 74 år.  Antall delvis ledige er 1 350 og arbeidssøkere på tiltak er 1 039 personer.

Trykk her for å se oppdatert ledighetsstatistikk fra NAV Agder.