Fortsatt god befolkningsvekst i Agder

Nye befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Agder per 1. januar 2024 har 319 850 innbyggere.

Befolkningen i fylket økte med 3 799 personer i 2023, som tilsvarte 1,2 %. Dette er en lavere vekst enn i 2022, som var rekordhøy. Så langt tilbake vi kan se, er 2023 det første året der ingen av Agders kommuner opplevde nedgang i befolkningen. I tillegg har Bykle nå bikket 1 000 innbyggere! 

Det var kun Akershus (1,8 %) og Finnmark (1,3%) som opplevde høyere prosentvis vekst enn Agder i 2023. Samlet økte folketallet i Norge med 1,1 % til 5 550 203 innbyggere.

Høy innflytting og lavt fødselsoverskudd
Den høye veksten i 2023 skyldes primært netto innflytting på 3 348 personer. Flyktningmottak i Agder (Evje og Hornnes, Farsund, Lyngdal) gir store utslag på befolkningsendringer gjennom året, og det kan være vanskelig å holde oversikt over hva som kan forventes å bli varige endringer. Et eksempel på dette er at Agder hadde brutto innvandring på 5 793 personer (ny rekord) samtidig som netto innenlands flytting var på rekordsvake -1 195. Dette siste omfatter blant annet flyktninger som flytter fra mottak i Agder til andre kommuner i Norge. Netto fødselsoverskudd i Agder økte noe fra 2022, men er fremdeles svært lavt. Det ble kun født 404 flere personer enn antall personer som døde. Det samlede antall fødsler (2 898) var faktisk 2 prosent lavere enn i 2022, og den nedadgående trenden fra de senere årene synes å fortsette.

I løpet av 2023 fikk Agder 137 færre personer i alderen 0-5 år, og 1 639 flere 67+ år. Høyest relativ vekst var det i aldersgruppene 16-19 år (3,15 % - 607 personer) og 67+ år (også 3,15 %).

Mange flyktninger
Hovedårsaken til nettoinnvandringen i 2022 og 2023 er pågangen av Ukrainske flyktninger, og SSB rapporterer at antall ukrainske statsborgere i Norge har økt fra 3 600 til 65 800 på 2 år. I Agder ble 2 186 personer på flukt bosatt i 2022, og 2 161 i 2023 (faktiske tall, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) per 31.1.24). En høy andel av disse personene er på flukt fra krigen i Ukraina.

Les mer

Agdertall - befolkning

Befolkningstall - Statistisk sentralbyrås nettsider