Ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning «Planlagt utbyggingsareal i Norge»

Norsk institutt for naturforskning, (NINA), har i samarbeid med Nordfjord EDB, NIBIO og Agder Fylkeskommune undersøkt hvor store arealer som er avsatt til framtidig utbygging i gjeldende arealplaner etter plan- og bygningsloven, men som ikke enda er bygget ut. Dette arealet omtales som «Arealreserven». Arbeidet som er utført baserer seg på metode utviklet av Agder fylkeskommune. 

Rapport "Planlagt utbyggingsareal i Norge".

Bilde av hyttefelt i Norge. - Klikk for stort bilde Statens kartverk, Geovekst og kommunene

Noen hovedfunn for bolig-, fritidsbolig- og næringsområder:

 • planlagt utbygd areal i Norge for bolig, fritidsbolig og næringsformål er estimert til å være 2 166 km². Dette utgjør 0,7% av Norges fastlandsareal
 • 63% av arealreserven for bolig, fritidsbolig og næring ligger i skogsmark
 • 987 km² landareal er satt av til byggeområder for fritidsbolig. Til sammenligning er arealet av Arendal kommune på 270 km²
 • 354 km² av arealreserven er lokalisert i leveområder for villreinen
 • Samlet planlagt utbygging på myr er 164 km²
 • Arealreserve på jordbruksareal summerer seg til 139,5 km²
 • 85 km² av de planlagte utbyggingsarealene er lokalisert i potensielt tilgjengelige deler av 100-metersbeltet i strandsonen langs sjø.
 • 67 km² av det planlagt utbygde arealet ligger i landskapsområder over skoggrensen.
 • 37 km² av det planlagte utbyggingsarealet er lokalisert i områder som er viktige for å bevare store bestander av ville fuglearter såkalte «Important Bird Areas».
 • 4 km² av det planlagt utbygde arealet ligger i områder med fare for snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred.
 • 1,6 km² av det planlagt utbygde arealet ligger i områder med flomsoner for tiårsflom langs vann og vassdrag.

Agder fylkeskommune har i lengre tid arbeidet med å få en oversikt over planlagt arealbruk i våre kommuner og vi har benyttet ytterlig planinformasjon enn det som ligger nasjonalt tilgjengelig. Dersom du ønsker å se nærmere på disse tallene kan du gå til undertema arealregnskap.