Folkehelseoversikt er nå tilgjengelig

Folkehelseoversikten er utarbeidet med to formål:

  • Inngår i grunnlag for regional planstrategi
  • Som veiledning og inspirasjon til kommunenes eget oversiktsdokument.

Innbyggerne er vår viktigste ressurs, og en god folkehelse er avgjørende for et mer bærekraftig samfunn. Et effektivt folkehelsearbeid er kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig og retter seg mot de største utfordringene i regionen/kommunen. For å lykkes i folkehelsearbeidet er det derfor viktig å ha oversikt over utfordringer og ressurser i befolkningen.

Gjennom folkehelseloven er folkehelsearbeidet synliggjort i det 4-årige planhjulet, og er tett koblet opp mot regionen/kommunens planlegging etter plan- og bygningsloven.

Folkehelselovens kapittel 2 og 4  beskriver at kommunen/ fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens/ fylkeskommunens planstrategi. En drøfting av kommunens/fylkeskommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.

Fylkeskommunen har en rolle i å understøtte kommunene i sitt folkehelsearbeid. Dette innebærer blant annet å tilgjengeliggjøre statistikk og veiledning på området. 

Folkehelseoversikten vil bli supplert med flere kapitler. I tillegg vil publiserte kapitler oppdateres etter hvert som nye data blir tilgjengelig.

Vi håper dette er til nytte for kommunene. Vi ønsker tilbakemeldinger, spørsmål og tips til hvordan vi kan forbedre folkehelseoversikten.