Stønader fra NAV

NAV utbetalte 32,9 milliarder kroner i Agder i 2022, og økte med 4 prosent fra 2021. Dette skyldes i stor grad økningen av antall mottakere av pensjon og uføretrygd. Alderspensjon utgjorde 46 prosent av beløpet, mens 26 prosent av utbetalingene var til uføretrygd.    

Av de største stønadene hadde arbeidsavklaringspenger den største prosentmessige økningen med 9 prosent, etterfulgt av sykepenger med 7 prosent. Utbetalingene til dagpenger i Agder ble redusert med 54 prosent fra 2021 til 2022. Dette har sin forklaring i at arbeidsledigheten har blitt redusert etter årene med nedstengninger på grunn av pandemien. Samtidig øker utbetalingene samlet.    

Trykk her for å se hvor mye NAV utbetalte til personer i Agder forrige år.

Uføretrygd

I juni 2023 mottok 366 323 personer uføretrygd i Norge og 27 965 personer i Agder. Antallet økte med 1 prosent i landet og 0,2 prosent i Agder fra 2022, og ifølge NAVs prognose vil veksten fortsette i 2023 og 2024.

Både antallet og andelen personer som mottar uføretrygd har vokst jevnt i flere år, men noen grupper øker mer enn andre. Blant annet er det mange flere kvinner enn menn som blir uføretrygdet helt, eller delvis. Over tid har vi også sett en sterkere vekst i andelen uføre under 30 år.    

Agder er blant fylkene med høyest andel uføretrygdede på 14,2 prosent, mens andelen samlet for Norge var 10,5 prosent. Det er en tendens til utflating og en liten nedgang, da andelen i juni 2022 og 2021 var 14,3 prosent.

 

For gruppen uføre under 30 år er andelen med uføretrygd i befolkningen på 3,4 prosent, her er det også en utflating i antallet siste år.

Av alle uføre i Agder er 4 691 graderte uføre og de fleste av disse jobber i tillegg til å motta uføretrygd. Dette gir en andel på 17 prosent av alle uføre i Agder som er i jobb. Andelen i Norge er på 16 prosent.

I løpet av første halvår har det blitt 928 nye uføre i Agder, 523 av disse var kvinner og 405 var menn. I fjor var tallet på nye uføre i samme periode på 995 og 1 100 i 2021.   

Arbeidsavklaringspenger

I perioden 2011 til 2020 ble både antallet og andelen mottakere av arbeidsavklaringspenger i Norge redusert, mens det fra 2021 er en negativ økende tendens. 

 

Andelen i Agder har i hele perioden vært høyere enn landet og andel per august 2023 er 5,4 prosent, som er det høyeste i landet. Forskjellen mellom Agder og landet er størst for de under 30 år.